Latvijas Dažādības harta

Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana.

Ņemot vērā Latvijas sabiedrības dažādību un apzinoties, cik liela nozīme uzņēmumu un iestāžu panākumos ir dažādības un iekļaušanas atzīšanai, tai skaitā veicinot inovāciju un radošumu, meklējot jaunus un daudzveidīgus klientus un partnerus un ātri reaģējot uz izmaiņām; un ņemot vērā to, ka saskaņā ar Satversmi un citiem likumiem jebkāda veida diskriminācija ir aizliegta.

Dažādības hartas ietvaros mēs apņemamies:

 1. veidot organizācijas kultūru, kurā tiek novērtēta savstarpējā cieņa, dažādība, iekļaušana un kurā tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips, kā arī radīt uzņēmumā apstākļus, kuros šīs vērtības tiks cienītas, uzturētas un iedzīvinātas, apzinoties vadības īpašo atbildību;
 2. uzņēmuma vadības līmenī risināt dažādības un iekļaušanas jautājumus, nodrošinot, ka tie atspoguļojas visos uzņēmuma darbības aspektos, kā arī ietvert ar dažādību un iekļaušanu saistītus mērķus vadības sasniegumu rādītājos;
 3. izvērtēt visu darbinieku atlases un personāla politikas procesus, nodrošinot, ka tiek garantēta visu darbinieku zināšanu un talantu optimāla izmantošana un vienlīdzīga attieksme pret tiem, tādējādi novēršot diskrimināciju uz dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes un reliģiskās vai politiskās pārliecības pamata;
 4. strādāt, lai nodrošinātu to, ka Latvijas sabiedrības dažādība tiek atspoguļota mūsu darba kolektīvā;
 5. aizsargāt savus darbiniekus no diskriminācijas;
 6. informēt darbiniekus par viņu tiesībām un pienākumiem, īstenojot vienlīdzīgas attieksmes principu, un veidot dialogu ar darbiniekiem, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki ir informēti un iesaistās dažādības hartas ieviešanā;
 7. regulāri informēt par dažādības hartas ieviešanu uzņēmumā un ārpus tā;
 8. radīt iespējas darbiniekiem un klientiem labāk izprast vienlīdzīgas attieksmes principa nepieciešamību un tā priekšrocības, kā arī nodrošināt, ka diskriminācijas gadījumi tiek risināti objektīvi un efektīvi;
 9. cienīt visas ģimenes, ieskaitot nereģistrētās partnerattiecības un viendzimuma pārus, viņu ģimenes (tai skaitā gan nereģistrētu kopdzīvi, gan oficiāli reģistrētas laulības), nodrošinot visiem vienlīdzīgu pieeju uzņēmuma sniegtajiem bonusiem un atvieglojumiem;
 10. nodrošināt profesionālo izaugsmi un iespēju ieņemt vadošos amatus ikvienam dažādības grupas pārstāvošam darbiniekam, kā arī nodrošināt darbiniekiem īpašas apmācības par dažādību un iekļaušanu;
 11. informēt mūsu darbiniekus, klientus un citu uzņēmumu un iestāžu pārstāvjus, kuri ir parakstījuši hartu, par sekmēm hartas mērķu sasniegšanā;
 12. atbalstīt un veicināt pasākumus, kas popularizē dažādību un vienlīdzību;
 13. attīstīt un ieviest dažādību iekļaujošas mārketinga un reklāmas stratēģijas;
 14. būt par redzamu paraugu dažādībai un vienlīdzībai darbavietā;
 15. atbalstīt sabiedriskās iniciatīvas, kas atbalsta dažādību un vienlīdzību darbavietā


Lai pievienotos Latvijas Dažādības hartai, rakstiet uz info@imaginenordic.lv